NO CARRIER Sending SMS using SIXFAB hat on Raspberry Pi 3

Attempting to send SMS message from Raspberry Pi 3 with Sixfab LTE hat. Receiving NO CARRIER.

Log files:

~ÿ}!}!3} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ9}+}+}’}"}(}"}$Áÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&LÚ³1}’}"}(}"H*ÿ}!}!4} }4}"}&} } } } }%}&þ9}+}+}’}"}(}"WÕÿ}!}+5} }(þ9}+}+ŸÚÿ}!}*} } },þ9}+}+LÚ³1Ü3~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 13,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!6} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ9«¾}’}"}(}"S}'ÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&}>BÏh}’}"}(}"e"ÿ}!}!7} }4}"}&} } } } }%}&þ9«¾}’}"}(}"ÿ}!}+8} }(þ9«¾})¹ÿ}!}*} } },þ9«¾}>BÏh5þ~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 13,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!9} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ:L_}’}"}(}"’Sÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&kW§b}’}"}(}"V’ÿ}!}!:} }4}"}&} } } } }%}&þ:L_}’}"}(}"Âòÿ}!}+;} }(þ:L_}5¬ÿ}!}*} } },þ:L_kW§bÎd~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 13,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!<} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ:í<}’}"}(}“AU~~ÿ}!}”}!} }4}"}&} } } } }%}&ù}6ÖË}’}"}(}“ú+~~ÿ}!}!=} }4}”}&} } } } }%}&þ:í<}’}"}(}"˜*~~ÿ}!}+>} }(þ:í<},»~~ÿ}!}*} } },þ:í<ù}6ÖËœ}&~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 14,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!?} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ;Ž}5}’}"}(}“a~~ÿ}!}”}!} }4}"}&} } } } }%}&OO}/}’}"}(}“}-~~ÿ}!}!@} }4}”}&} } } } }%}&þ;Ž}5}’}"}(}"}9}’~~ÿ}!}+A} }(þ;Ž}5–}:~~ÿ}!}*} } },þ;Ž}5OO}/};©~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 14,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!B} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ<.ô}’}"}(}"}&Â~~ÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&û})c}’}"}(}"o¶ÿ}!}!C} }4}"}&} } } } }%}&þ<.ô}’}"}(}"«Ýÿ}!}+D} }(þ<.ôH?~~ÿ}!}*} } },þ<.ôû})cÚò~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 14,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!E} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ<ÏÍ}’}"}(}“FIÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&Çä§Ê}’}"}(}"ûœÿ}!}!F} }4}”}&} } } } }%}&þ<ÏÍ}’}"}(}"i}0ÿ}!}+G} }(þ<ÏÍ%Ëÿ}!}*} } },þ<ÏÍÇä§Ê,d~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 14,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!H} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ=p²}’}"}(}" ¢ÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&µ‘Qì}’}"}(}"R}]ÿ}!}!I} }4}"}&} } } } }%}&þ=p²}’}"}(}"ˆUÿ}!}+J} }(þ=p²`ÿ}!}*} } },þ=p²µ‘Qì·Í~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 14,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!K} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ>}1¡}’}"}(}"”Íÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&õ Ss}’}"}(}"ž‹ÿ}!}!L} }4}"}&} } } } }%}&þ>}1¡}’}"}(}"¿}9ÿ}!}+M} }(þ>}1¡‹ûÿ}!}*} } },þ>}1¡õ Ss(Ö~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 12,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!N} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ>²‰}’}"}(}"ßEÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&ˆœ}&+}’}"}(}"S#ÿ}!}!O} }4}"}&} } } } }%}&þ>²‰}’}"}(}"{}2ÿ}!}+P} }(þ>²‰ÐHÿ}!}*} } },þ>²‰ˆœ}&+í~

NO CARRIER

OK

OK

Quectel

BG96

Revision: BG96MAR02A07M1G

SubEdition: V08

+CSQ: 12,99

+COPS: 0,0,“T-Mobile Hologram”,0

+CGREG: 0,5

OK

OK

CONNECT 150000000

~ÿ}!}!Q} }9}"}&} } } } }#}%Â#}%}%}&þ?Sc}’}"}(}“¦åÿ}!}"}!} }4}"}&} } } } }%}&>Q=n}’}"}(}"_zÿ}!}!R} }4}”}&} } } } }%}&þ?Sc}’}"}(}"’d~~ÿ}!}+S} }(þ?Scw}"~~ÿ}!}*} } },þ?Sc>Q=nl}+~

NO CARRIER

TX Log

+++

+++

AT

ATE0

ATI;+CSUB;+CSQ;+COPS?;+CGREG?;&D2

AT+CGDCONT=1,“IP”,“h2g2”,0,0

ATD*99#

~ÿ}!}!}!} }4}"}&} } } } }%}&ù}6ÖË}’}"}(}"}1B~~ÿ}!}$<} })}#}%Â#}%}2¶~~ÿ}!}"=} }4}"}&} } } } }%}&þ:í<}’}"}(}"sC~À!

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.